Concurs pentru ocuparea funcțiilor manageriale

Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de director:                   

–   I.P.  Școala Profesională nr.10 din Chișinău;

–   I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;

–   I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău;

–   I.P. Colegiul de Construcții din Hîncești;

–   I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

       La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare de licență, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dint-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

      Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care va conține obligatoriu următoarele acte: 

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015, cu modificările ulterioare (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • proiectul Planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat;
 • copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (cu anexarea actelor justificative).

        Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar sau certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează.

        Dosarul de concurs poate fi depus prin e-mail (cancelaria@mec.gov.md), poștă sau personal la Ministerul Educației și Cercetării, bir. 330, până la data de 25 octombrie 2023, inclusiv, orele 16.00. 

    Telefoane de contact022 233 560022 233 320; 022 232 762.

   Alte informații pot fi accesate la adresele

    electronice:

www.sp10.md

www.cch.md

www.colecologie.md

www.cairiscani.md

www.cmveabratuseni.md

IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 • Șef / șefă secție în domeniul educației (instruire practică programe de formare profesională 41110, 41630, 101510) – 0,5 unități de funcție;
 • Șef / șefă secție în domeniul educației (instruire practică programe de formare profesională 71110, 71520, 72170) – 0,5 unități de funcție;
 • Șef / șefă secție în domeniul educației (pentru asigurarea calității) – 0,5 unități de funcție.

La funcția șef / șefă secție în domeniul educației al instituției de învățământ profesional tehnic poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic pentru exercitarea funcției;
 • Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științific-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Candidații pentru ocuparea funcției depun dosarul personal sau prin reprezentant (la secretariat), prin poștă sau e-mail, până la 13 februarie 2023, orele 16.00.

pagina WEB: cairiscani.md

e-mail: colegiulriscani@gmail.com

adresa poștală: MD-5600, or. Rîșcani, str. Trandafirilor 37

Ultima modificare: 11 octombrie, 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat:
PageLines