Admitere

Colegiul Agroindustrial din Rîşcani anunţă admiterea 2022 – 2023 la următoarele specialităţi:

 • Contabilitate;
 • Merceologie;
 • Turism (instruire în limba rusă);
 • Tehnologia produselor cosmetice și medicinale;
 • Maşini şi aparate în industria alimentară;
 • Tehnologia panificaţiei și patiseriei (învățământ dual);
 • Maşini şi aparate în industria alimentară (învățământ dual).

Programele de formare profesională tehnică postsecundară se finalizează cu susţinerea benevolă a examenului naţional de Bacalaureat (la finele anului III de studii) şi cu susţinerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă (la finele anului IV), cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă dreptul de încadrare în câmpul muncii conform calificării obţinute.

Instruirea se realizează în limba română (pentru toate specialităţile) şi în limba rusă. În anul patru de studii se elevii beneficiază de instruire la catedra militară, obţinând la finele studiilor livret militar.

Dispunem de cămin, cantină, sala sportivă, săli de calculatoare, atelier mecanic, linie de panificaţie cu utilaj modern, terenuri şi tehnica agricolă.

Actele necesare:
Înscrierea candidaţilor se efectuează la solicitarea acestora în baza cererii cu prezentarea actelor oficiale:

 • Fișa de înscriere la concursul de admitere;
 • Copia actului de identitate (orice act de identitate ce conține IDNP, inclusiv buletinul de identitate provizoriu);
 • Actul de studii cu anexa respectivă în original. În cazul în care dosarul se depune electronic, actul de studii se va încărca în format pdf/ png/ jpg, iar în original se va prezenta obligatoriu după anunțarea rezultatelor concursului de admitere în termenul stabilit;
 • 4 fotografii color 3×4 cm. În cazul în care dosarul se depune electronic, candidatul va încărca o fotografie în format pdf/ png/ jpg, iar după anunțarea rezultatelor acestea se vor prezenta instituției de învățământ în modul stabilit;
 • Dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere poate fi achitată atât la contabilitatea instituției de învățământ, precum și prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2022-2023

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 • 18 iulie – 05 august 2022, anunțarea rezultatelor concursului până la 8 august 2022, după ora 15:00

Depunerea actelor la concursul de admitere în anul I de studii începe pe data de 18.07.2022. Doritorii de a participa la concurs pot depune actele prezentându-se la Comisia de admitere a instituției sau de la distanță (online).
Puteți depune actele după achitarea taxei de admitere la concurs (30 lei) în casieria instituției.
Sunt scutiți de această taxă candidații cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească.
Pentru a depune documentele online e necesar să activați platforma e-Admitere, accesând pagina web

https://eadmitere.sime.md

După lansarea platformei e-Admitere:

 • Selectați Instituția Publică „Colegiul Agroindustrial din Rîșcani”;
 • Selectați specialitatea la care doriți să depuneți actele și introduceți datele solicitate de program.

În timp de 5 zile lucrătoare, Comisia de admitere va verifica actele și dacă nu vor fi greșeli dosarul va fi acceptat, în caz contrar respins.
Data depunerii actelor nu influențează la rezultatele Concursului de admitere!
Programul de lucru al comisiei:
08:00-17:00, zilele de luni-vineri.
Telefoane de contact:
0256-28701 – anticamera directorului;
0256-28741 – Comisia de admitere (din data de 18.07.22)

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii de candidați:

 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă

Candidaţii din această categorie vor prezenta documentele confirmatoare.

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

MC – mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
MNDP – media notelor anuale la 4 discipline de profil.
MNEA – media notelor de la examenele de absolvire.


Planul de distribuire a locurilor cu finantare de la bugetul de stat, în învățământul profesional tehnic postsecundar pentru anul de studii 2022-2023

Denumirea specialitățiiCod specialitateAdmiterea 2022 total,
inclusiv candidaţi
din raioanele de est
Contabilitate4111015
Merceologie4163017
Turism10151018
Tehnologia produselor cosmetice și medicinale7111020
Mașini și aparate în industria alimentară7152020
Mașini și aparate în industria alimentară (Dual)7152012
Tehnologia panificaţiei și patiseriei (Dual)7217012
Total114
Numărul locurilor cu achitarea taxei de studii în învățământul profesional tehnic postsecundar, pentru anul de studii 2022 – 2023.
Total: 30 locuri.

Locurile declarate vacante pentru elevii claselor a X-a de liceu în limita planului de admitere 2022-2023

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.
Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:

 • ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
 • ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic

Denumirea specialitățiiCod specialitateTotal
Contabilitate411103
Merceologie (instruire în limba rusă)416301
Turism1015104
Tehnologia panificaţiei și patiseriei721301
Total9

Conform Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii.


Adresa colegiului:
Republica Moldova, or. Rîşcani, str. Trandafirilor 37
Tel. (256) 28701, tel/fax (256) 28741,
e-mail: colegiulriscani@gmail.com
https://www.cairiscani.md/
http://colegiiagricole.madrm.gov.md/

Rezultatele admiterii Turul I


Resurse

Ultima modificare: 8 august, 2022
%d blogeri au apreciat:
PageLines